0 ks za 0 Kč
POTRAVINY
KOSMETIKA
ALKOHOL
VÍNO
SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ
OSTATNÍ
úvod   Úvod / Reklamační řád
zpět

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží a reklamace

 
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, za to, že jím prodávané zboží bude při jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá.
 •  

 • Není-li zboží při jeho převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 •  

 • Kupující je povinen prohlédnout a zkontrolovat zboží při jeho převzetí. Mechanické poškození zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí zboží u prodávajícího. Jestliže byl při převzetí zboží poškozen obchodní balík a je patrné, že k poškození zboží došlo při dopravě zboží, je kupující povinen postupovat v souladu s ustanoveními v článku IX. těchto VOP. Neoznámí-li kupující poškození zboží na dodací poště ve shora stanovené lhůtě, popřípadě nebude-li postupovat v souladu s těmito VOP při poškození balíku nebo neposkytne-li České poště, případně smluvnímu přepravci při vyřízení reklamace potřebnou a vyžadovanou součinnost, bude reklamace zamítnuta.
 •  

 • Vady zboží, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží a na které se vztahuje záruka za jakost zboží (vady skryté), je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty zboží nebo na zboží vyznačené době trvanlivosti nebo použitelnosti.
 •  

 • Kupující bere na vědomí, že odpovědnost za vady, na které by se jinak vztahovala záruka za jakost, nevzniká, jestliže kupující nedodržel výrobcem nebo prodávajícím stanovené podmínky pro nakládání a užívání zboží nebo jeho skladování.
 •  

 • Jestliže kupující neoprávněně reklamuje a vrátí zboží pro jeho údajné vady, které prodávajícím nebyly zjištěny, a požaduje dodání náhradního zboží či vrácení kupní ceny za takto reklamované zboží, není prodávající povinen v tomto případě dodat náhradní zboží a není ani povinen vrátit kupní cenu za reklamované zboží.
 •  

 • Kupující je povinen vady zboží reklamovat u prodávajícího a to v . Kromě reklamace provedené písemně a to prostřednictvím držitele poštovní licence, je kupující oprávněn reklamovat zboží i prostřednictvím e-mailu po předchozím telefonickém oznámení prodávajícímu.
 •  

 • Kupující je povinen reklamované zboží doručit na adresu: ERLI HUNGARY s.r.o., Hraniční 202, 742 83 Klimkovice s tím, že balík musí být zřetelně označen textem „REKLAMCE“. Při osobní reklamaci může navštívit prodejnu ERLI v Ostravě.
 •  

 • Reklamace zboží, které kupující zakoupil za účelem podnikání, tj. v souladu s obchodním zákoníkem, se v plném rozsahu řídí ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě se neuplatní ustanovení odstavce 2 tohoto článku těchto VOP.
zpět nahoru tisk
PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč
Rychlý kontakt       Tyršova 1840/10, 702 00 Ostrava / Tel: 733 644 777
Všechna práva vyhrazena ERLI HUNGARY s.r.o.
vyrobilo Eline.cz, 2013
partneři