0 ks za 0 Kč
POTRAVINY
KOSMETIKA
ALKOHOL
VÍNO
SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ
OSTATNÍ
úvod   Úvod / Obchodní podmínky
zpět

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
vydané společností ERLI HUNGARY s.r.o. pro uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen jako „EO“) společnosti na www.obchod-erli.cz (dále jen jako „VOP“):
 

Článek I.

 

Právní subjektivita prodávajícího

 
 1. Obchodní společnost ERLI HUNGARY s.r.o. je právnickou osobou založenou v právní formě společnosti s ručením omezeným podle právních předpisů České republiky, zejména dle ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
   
 2. Obchodní společnost ERLI HUNGARY s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63925, datum zápisu 28. října 2015.
   
 3. Sídlo obchodní společnosti ERLI HUNGARY s.r.o.: Hraniční 202, 742 83 Klimkovice, kancelář: Tyršova 1840/10, 702 00 Ostrava, elektronická adresa pro doručování: obchod@obchod-erli.cz. Adresy prodejen najdete v sekci "kontakty".
   
 4. Identifikační číslo (IČ): 04520483.
   
 5. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ04520483.
 

Článek II.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 
 1. Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ERLI HUNGARY s.r.o. tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.
   
 2. Tyto VOP jsou platné v celém rozsahu, pokud nejsou jednotlivá ustanovení těchto VOP upravena odchylně smluvními ujednáními obsaženými v uzavřené kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nebo pokud uzavřená kupní smlouva nevylučuje aplikaci některého ustanovení těchto VOP nebo jejich části.
   
 3. Kupující vyplněním registračního formuláře v EO prodávajícího a svou registrací v systému EO prodávajícího bez jakýchkoliv výhrad přijímá tyto VOP a zavazuje se jimi řídit ve vzájemných vztazích.
 

Článek III.

 

Kupní smlouva

 
 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu písemné potvrzení objednávky kupujícího na jeho e-mailovou adresu. Prodávající si vyhrazuje právo provést přijetí objednávky kupujícího současně telefonicky na kontaktním telefonu, který kupující uvedl v registračním formuláři. Od potvrzení objednávky kupujícího provedené prodávajícím je třeba odlišovat potvrzení o zavedení objednávky kupujícího do systému EO prodávajícího (článek VII odstavec 2 těchto VOP).
   
 2. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu kupujícím objednané zboží a kupujícímu závazek zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
   
 3. Právní vztahy vznikající v rámci uzavřené kupní smlouvy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z těchto vztahů se řídí platnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky (zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a v případě odběratele, který smlouvu uzavřel v rámci své podnikatelské činnosti, ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění), dále smluvními ujednáními v uzavřené kupní smlouvě a těmito VOP. Ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky se použije pouze v případě, že daná otázka není v uzavřené kupní smlouvě či v těchto VOP řešena odchylně, nebo není řešena vůbec.
 

Článek IV.

 

Zboží, jeho vlastnosti a záruka

 
 1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje uzavřená kupní smlouva s kupujícím a je povinen jej zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození dle zvoleného způsobu přepravy a smluvních podmínek dopravce. Prodávající současně deklaruje a prohlašuje, že veškeré zboží splňuje obecně závazné právní předpisy platné v ČR a EU.
   
 2. Prodávající se zavazuje dodávat vždy jen takové zboží, které si kupující u prodávajícího objednal v souladu s těmito VOP.
   
 3. Záruční dobou (dobou trvanlivosti nebo použitelnosti) se rozumí doba uvedená ve smlouvě, popřípadě doba vyznačená na obalu zboží, během níž prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím dodané zboží si uchová požadované a obvyklé vlastnosti a bude způsobilé pro použití ke smluvenému nebo jinak obvyklému účelu, to vše za předpokladu, že kupující bude se zbožím nakládat a skladovat jej v souladu s přiloženým návodem.
 

Článek V.

 

Cena zboží a platební podmínky  

 
 1. Ceny zboží nabízeného prodávajícím kupujícímu jsou zveřejněny v EO na www.obchod-erli.cz, a to u každého jednotlivého výrobku ze sortimentu zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých a zahrnují zákonnou sazbu DPH. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn jednostranně aktualizovat a měnit ceny a sortiment jím nabízeného zboží v EO.
   
 2. Pro stanovení ceny kupujícím objednaného zboží je rozhodující cena zboží v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Dojde-li ke změně ceny kupujícím objednaného zboží do doby potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, je prodávající povinen o této skutečnosti písemně informovat kupujícího. Kupující má možnost se rozhodnout, zda bude opakovat objednávku zboží a to za nově stanovené ceny zboží či nikoliv. Neobjedná-li kupující opětovně zboží za nově stanovené ceny, nebude dodávka zboží prodávajícím na základě původní objednávky kupujícího uskutečněna, neboť nedošlo k uzavření kupní smlouvy.
   
 3. Dojde-li ke změně ceny kupujícím objednaného zboží po potvrzení jeho objednávky prodávajícím z důvodu změny cen zboží u dodavatele prodávajícího a není-li schopen prodávající dodat zboží za původně stanovenou cenu nebo přestane-li se zboží vyrábět, je prodávající povinen informovat o změně ceny kupujícího nebo o  tom, že jej není schopen kupujícímu dodat. Pro případ, že kupující nebude ochoten akceptovat nově stanovenou cenu zboží nebo pokud se zboží přestalo vyrábět, jsou kupující i prodávající oprávněni od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy jsou povinni zaslat druhé smluvní straně na e-mailovou adresu. Byla-li již kupní cena zboží a náklady na dopravu a balné kupujícím uhrazena a odstoupí-li prodávající nebo kupující od kupní smlouvy, bude neprodleně vydána prodávajícím kupujícímu z titulu bezdůvodného obohacení.
   
 4. V ceně zboží uvedeného v EO prodávajícího není zahrnuto dopravné a balné. Ceny dopravného a balného jsou stanoveny v článku X těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn k ceně objednaného zboží připočítat náklady na dopravu a balné ve výši stanovené v článku X těchto VOP a to v závislosti na celkové výši objednávky kupujícího, tj. na hodnotě zboží, které objedná, a dále v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží.
   
 5. Kupující je oprávněn kupní cenu za objednané zboží uhradit buď při jeho dodání do stanoveného místa na dobírku, nebo hotově v prodejně prodávajícího při osobním odběru. Odběratel vyplněním registračního formuláře a jeho registrací v systému EO akceptuje shora stanovený způsob určení kupní ceny zboží.
   


Článek VI.

 

Registrace odběratele v systému EO

 
 1. Prodávající kupujícímu umožní objednat zboží v EO až po vyplnění registračního formuláře a jeho zaregistrování v systému EO prodávajícího potvrzením registrace, kterým kupující současně prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat (článek II odstavec 3 těchto VOP).
   
 2. Kupující bere na vědomí, že správnost údajů na daňovém dokladu je závislá na vyplnění pravdivých a správných údajů. Prodávající v žádném případě neodpovídá za nesprávné údaje uvedené na daňovém dokladu v důsledku chybných údajů uvedených kupujícím v registračním formuláři. Kupující se zavazuje v registračním formuláři uvádět pravdivé a úplné údaje.
   
 3. Kupující bere na vědomí, že mezi povinné údaje v registračním formuláři, které je kupující povinen vyplnit, patří zejména údaj o jménu a příjmení kupujícího, jeho bydlišti, tj. název obce (města), ulice, číslo popisné, popřípadě číslo orientační domu, poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa a dále kontaktní telefon na kupujícího.
   
 4. U kupujícího, který je podnikatelem a objednávky zboží u prodávajícího bude činit v rámci své podnikatelské činnosti, patří mezi povinné údaje v registračním formuláři, které je kupující povinen vyplnit, e-mailová adresa, kontaktní telefon na kupujícího a dále u právnických osob údaj o obchodní firmě, sídle společnosti, identifikačním čísle společnosti, popřípadě údaj o daňovém identifikačním čísle, a u fyzických osob potom jméno a příjmení (obchodní jméno) podnikatele, místo podnikání, identifikační číslo podnikatele, popřípadě údaj o daňovém identifikačním čísle podnikatele.
   
 5. Kromě povinných údajů je odběratel (kupující) oprávněn vyplnit i nepovinné údaje mezi které zejména patří údaj o místě dodání, na kterou má být prodávajícím objednané zboží doručeno (dodáno) včetně daňového dokladu, liší-li se od místa bydliště, sídla společnosti či místa podnikání.
   
 6. Nebude-li registrace kupujícího provedena v souladu s těmito ustanoveními VOP, zejména pokud nebudou vyplněny povinné údaje, vyhrazuje si prodávající právo nereagovat na objednávky kupujícího, popřípadě jej vyzvat k opravě či doplnění údajů v registračním formuláři.
 

Článek VII.

 

Objednávka zboží, její náležitosti a potvrzení objednávky

 
 1. Objednávkou se rozumí právní úkon kupujícího, kterým kupující u prodávajícího závazně objednává dodání zboží do jím stanoveného místa dodání a to vyplnění objednávkového formuláře v EO. Objednávka je perfektní a stává se pro odběratele právně závaznou okamžikem, kdy je řádně vyplněný objednávkový formulář v EO kupujícím závazně potvrzen a odeslán prodávajícímu do systému EO.
   
 2. Na základě závazného potvrzení objednávky kupujícím a jejího odeslání do EO prodávajícího, bude kupujícímu automaticky zasláno potvrzení o zavedení objednávky kupujícího do systému EO. Doručení tohoto potvrzení garantuje kupujícímu, že jeho objednávka byla zaevidována v systému EO prodávajícího a že tato bude v nejbližší možné době, nejpozději však do 24 hodin, prodávajícím zkontrolována a v případě, že bude shledána perfektní, bude prodávajícím kupujícímu písemně potvrzena na jeho e-mailovou adresu. Kupující bere na vědomí, že potvrzení o zavedení objednávky kupujícího do systému EO prodávajícího, který odesílá systém automaticky po odeslání objednávky kupujícím do systému EO prodávajícího není v žádném případě potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího dle článek III odstavec 1 těchto VOP.
   
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude považovat za perfektní pouze takovou objednávku, která bude obsahovat všechny podstatné náležitosti objednávky, jinak nebude za závaznou objednávku prodávajícím považována a prodávající na tuto objednávku není povinen reagovat. Mezi podstatné náležitosti objednávky patří:a) identifikace kupujícího obsahující minimálně tyto údaje: jméno a příjmení, obchodní firma nebo obchodní jméno podnikatele, bydliště, sídlo nebo místo podnikání, a u podnikatelů identifikační číslo, popřípadě daňové identifikační číslo podnikatele, kontaktní telefon a e-mailová adresa;b) specifikace objednaného zboží: druh, množství a balení.Kromě shora uvedených povinných údajů je kupující oprávněn stanovit místo dodání odchylně od místa bydliště, sídla nebo místa podnikání. V tomto případě bude objednané zboží dodáno do kupujícím stanoveného místa dodání.
   
 4. Prodávající se zavazuje perfektní objednávku kupujícího písemně potvrdit nejpozději do 24 hodin od doručení potvrzení o zavedení objednávky kupujícího do systému EO, jinak není kupující po uplynutí této doby již objednávkou vázán.
   
 5. Kupující je oprávněn objednávku zrušit (odvolat) do doby než je mu doručeno písemné potvrzení objednávky prodávajícím. Po doručení písemného potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím nelze již objednávku jednostranně odvolat.
   
 6. Zjistí-li prodávající, že kupujícím objednané zboží není schopen kupujícímu dodat v těmito VOP stanovené době plnění, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu vyřízení objednávky.
   
 7. Potvrzením písemné objednávky kupujícího vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu jím objednané zboží v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a uzavřenou smlouvou. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy (článek III odstavec 1 těchto VOP). Závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží zanikne, je-li splněn řádně a včas.
 

Článek VIII.

 

Místo dodání zboží a doba plnění

 
 1. Místem dodání je místo sjednané v uzavřené kupní smlouvě. Tímto místem dodání se rozumí bydliště, sídlo nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři, jestliže kupující neuvedl v registračním formuláři místo dodání. Uvede-li kupující v registračním formuláři místo dodání, bude kupujícím objednané zboží včetně daňového dokladu dodáno prodávajícím do takto stanoveného místa dodání.
   
 2. Dobou plnění se stanoví termín dodání zboží stanovený těmito VOP, nebude-li dohodnuta jiná doba plnění. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat jím objednané zboží nejpozději do 20 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, zpravidla však do 5 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, když termín dodání zboží je závislý zejména na povaze zboží, jeho množství a stavu zásob zboží na skladě prodávajícího. Doba plnění se přiměřeně prodlužuje, pokud je dodávka zboží zpožděna z důvodu událostí způsobených vyšší mocí. O zpoždění dodávky z těchto důvodů je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat.
   
 3. Dojde-li na straně prodávajícího k prodlení s dodávkou zboží delším než sedm (7) dnů, je kupující oprávněn prodávajícího písemně vyzvat k dodání zboží nejpozději do tří (3) dnů od doručení této výzvy a nebude-li v tomto náhradním termínu k plnění zboží kupujícímu dodáno, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Článek IX.

 

Způsoby dodání zboží a jeho převzetí kupujícím

 
 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží do místa dodání prostřednictvím České pošty, případně dalšího smluvního doručitele a to formou obchodního balíku za podmínek stanovených v obchodních podmínkách doručitele. Nebude-li kupující v místě dodání zastižen, bude mu doručitelem zásilky zanecháno oznámení o uložení zásilky.
   
 2. Prodávající může na základě vzájemné dohody písemně informovat kupujícího o odeslání zboží do sjednaného místa plnění a to formou e-mailové zprávy, kterou odešle na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu v den expedice obchodního balíku.
   
 3. Kupující se zavazuje objednané zboží spolu s daňovým dokladem převzít. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit doručovateli zásilky. Převzetím zboží doručovateli kupující současně potvrzuje převzetí daňového dokladu, který je součástí zásilky a je přiložen ke zboží.
   
 4. Jestliže kupující zvolil při potvrzení objednávky úhradu objednaného zboží při jeho převzetí (na dobírku), zavazuje se kupující uhradit doručovateli prodávajícím stanovenou částku, která představuje kupní cenu za dodané zboží a náklady na dodání zboží do místa dodání včetně balného, není-li dodání zboží uskutečňováno zdarma v souladu s těmito VOP, jinak doručovatel obchodní balík obsahující zboží kupujícímu nevydá.
   
 5. Kupující se zavazuje při převzetí obchodního balíku s dodaným zbožím zkontrolovat neporušenost obalu balíku a zjistí-li poškození balíku, je povinen odmítnout převzetí balíku a požádat o rozbalení balíku za přítomnosti odpovědného zaměstnance České pošty, případně smluvního přepravce. Zjistí-li kupující za přítomnosti odpovědného zaměstnance České pošty, případně smluvního přepravce, že zboží je nepoškozeno a jeho množství odpovídá daňovému dokladu, který je součástí balíku, je povinen obchodní balík převzít.
   
 6. Zjistí-li kupující za přítomnosti odpovědného zástupce České pošty, případně smluvního přepravce, že je kromě obalu obchodního balíku poškozeno či znehodnoceno zboží, popřípadě zboží neodpovídá vystavenému daňovému dokladu, je kupující povinen odmítnout převzít obchodní balík a vyhotovit záznam o odmítnutí převzetí obchodního balíku z důvodu poškození zboží či z důvodu neodpovídajícího množství zboží daňovému dokladu. O této skutečnosti se současně zavazuje neprodleně telefonicky informovat prodávajícího a toto telefonické upozornění týž den doplnit písemným oznámením na e-mailovou adresu prodávajícího a v tomto oznámení uvést informace o rozsahu poškození balíku a zboží, uvést o jakou objednávku a ze kterého dne se jednalo, jakož i své základní identifikační údaje (jméno a příjmení, obchodní firma nebo obchodní jméno, bydliště, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo podnikatele a kontaktní telefon).
   
 7. Bude-li reklamace Českou poštou, případně smluvním přepravcem uznána, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu v nejbližším možném termínu slevu z kupní ceny odpovídající výši plnění České pošty, případně smluvního přepravce nebo náhradní plnění (zboží).
   
 8. Kupující se v případě poškození balíku a jeho obsahu zavazuje poskytnout České poště, případně smluvnímu přepravci potřebnou součinnost pro zjištění rozsahu poškození zboží. Neposkytne-li kupující tuto součinnost nebo neoznámí-li poškození balíku prodávajícímu a nebude-li současně postupovat v souladu s těmito ustanoveními těchto VOP, bere na vědomí, že Česká pošta, případně smluvní přepravce nemusí uznat reklamaci prodávajícího. V tomto případě není prodávající povinen poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny nebo náhradní plnění (zboží), odmítne-li Česká pošta, případně smluvní přepravce uhradit vzniklou škodu.
   
 9. Kupující je povinen respektovat a dodržovat obchodní podmínky České pošty, případně smluvního přepravce.
   
 10. Prodávající si vyhrazuje právo rozšiřovat možnosti a měnit způsoby dodání zboží kupujícímu.
   
 11. Kupující bere na vědomí, že za poškození obchodního balíku a jeho obsahu během jeho přepravy od prodávajícího kupujícímu odpovídá Česká pošta, případně smluvní přepravce. Z tohoto důvodu je třeba reklamaci uplatnit u České pošty, případně smluvního přepravce v souladu s jejich reklamačním řádem, přičemž subjektem oprávněným k uplatnění reklamace je prodávající a rovněž prodávajícímu vzniká v případě uznání reklamace nárok na náhradu škody. 
 

Článek X.

 

Náklady na dopravu a balné

 
 1. Dodání zboží kupujícímu se uskutečňuje za podmínek stanovených těmito VOP a za tyto ceny včetně DPH:

  Způsob platby za zboží:
  Poštovné a balné:
  - na dobírku (Výše poštovného se odvíjí dle typu objednávaného zboží.) 165,- Kč / 185,- Kč / 199,- Kč
  - platba v hotovosti při osobním odběru v prodejně ERLI
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
  zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
  .
  zdarma
  - při objednání zboží nad 2.500,- Kč s DPH zdarma

   
 2. Rozšíří-li prodávající možnosti dodání zboží o další způsoby, zavazuje se zveřejnit rovněž ceny za dodání zboží těmito novými způsoby.
   
 3. V ceně poštovného jsou zahrnuty i náklady na balné a manipulaci se zbožím prodávajícím.
   
 4. Prodávající se zavazuje spolu se zbožím dodat kupujícímu daňový doklad na jím odebrané zboží.
   
 5. Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy při použití komunikačních prostředků (připojení k internetu) hradí každá ze smluvních stran kupní smlouvy ze svého.


   

Článek XI.

 

Odpovědnost za vady zboží a reklamace

 
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, za to, že jím prodávané zboží bude při jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá.
   
 2. Není-li zboží při jeho převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
   
 3. Kupující je povinen prohlédnout a zkontrolovat zboží při jeho převzetí. Mechanické poškození zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí zboží u prodávajícího. Jestliže byl při převzetí zboží poškozen obchodní balík a je patrné, že k poškození zboží došlo při dopravě zboží, je kupující povinen postupovat v souladu s ustanoveními v článku IX. těchto VOP. Neoznámí-li kupující poškození zboží na dodací poště ve shora stanovené lhůtě, popřípadě nebude-li postupovat v souladu s těmito VOP při poškození balíku nebo neposkytne-li České poště, případně smluvnímu přepravci při vyřízení reklamace potřebnou a vyžadovanou součinnost, bude reklamace zamítnuta.
   
 4. Vady zboží, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží a na které se vztahuje záruka za jakost zboží (vady skryté), je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty zboží nebo na zboží vyznačené době trvanlivosti nebo použitelnosti.
   
 5. Kupující bere na vědomí, že odpovědnost za vady, na které by se jinak vztahovala záruka za jakost, nevzniká, jestliže kupující nedodržel výrobcem nebo prodávajícím stanovené podmínky pro nakládání a užívání zboží nebo jeho skladování.
   
 6. Jestliže kupující neoprávněně reklamuje a vrátí zboží pro jeho údajné vady, které prodávajícím nebyly zjištěny, a požaduje dodání náhradního zboží či vrácení kupní ceny za takto reklamované zboží, není prodávající povinen v tomto případě dodat náhradní zboží a není ani povinen vrátit kupní cenu za reklamované zboží.
   
 7. Kupující je povinen vady zboží reklamovat u prodávajícího. Kromě reklamace provedené písemně a to prostřednictvím držitele poštovní licence, je kupující oprávněn reklamovat zboží i prostřednictvím e-mailu po předchozím telefonickém oznámení prodávajícímu.
   
 8. Kupující je povinen reklamované zboží doručit na adresu: ERLI HUNGARY s. r. o., Hraniční 202, 742 83 Klimkovice, nebo na adresu provozovny, kterou sdělí prodávající kupujícímu. Balík musí být zřetelně označen textem „REKLAMCE“. Při osobní reklamaci může navštívit prodejnu ERLI v Ostravě.
   
 9. Reklamace zboží, které kupující zakoupil za účelem podnikání, tj. v souladu s obchodním zákoníkem, se v plném rozsahu řídí ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě se neuplatní ustanovení odstavce 2 tohoto článku těchto VOP.
 

Článek XII.

 

Platnost kupní smlouvy a odstoupení od kupní smlouvy

 
 1. Uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím zaniká splněním závazků smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy ze zákonných důvodů a důvodů stanovených těmito VOP.
   
 2. Kupující je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a dále jen z důvodů uvedených v těchto VOP v článku V odstavci 3, článku VIII odstavci 3, článku XI odstavci 2.
   
 3. Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů uvedených v těchto VOP v článku V odstavci 3 a dále v případě, že kupující neuhradí kupní cenu a náklady na dopravu a balné ani v náhradně stanoveném termínu k úhradě, který činí patnáct (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího kupujícímu.
   
 4. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku, má v případě, že byla kupní smlouva s prodávajícím uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, to vše za předpokladu dodržení podmínek stanovených v článku XII odstavci 5 těchto VOP.
   
 5. Kupující, který je spotřebitelem a neuzavřel kupní smlouvu s prodávajícím jako podnikatel, tj. neuvedl v objednávce své identifikační číslo, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle článku XII odstavec 4 těchto VOP, pokud:

  a) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží písemně oznámí prodávajícímu, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy a v písemném odstoupení bude přesně specifikováno číslo objednávky, variabilní symbol a datum dodání zboží;
  b) vrátí zboží, pokud jej již převzal, v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní a s originálem daňového dokladu o koupi zboží. Prodávající si vymiňuje oprávnění zkontrolovat vrácené zboží a to zejména kontrolou jeho hmotnosti a nebude-li hmotnost zboží souhlasit s údaji uvedenými na originálním obalu zboží, není povinen akceptovat odstoupení od smlouvy kupujícím a není povinen za vrácené zboží vydat kupujícímu jím uhrazenou kupní cenu.
   
 6. Kupující je povinen zaslat zboží doporučeně a pojištěné, popřípadě stejným způsobem, jakým mu bylo dodáno. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané na dobírku. Při splnění všech takto stanovených podmínek se prodávající zavazuje vrátit (vydat) uhrazenou kupní cenu vráceného zboží kupujícímu na jeho bankovní účet nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne splnění poslední podmínky stanovené těmito VOP. Kupující bere na vědomí, že prodávající při splnění všech podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy v souladu s čl. XII odst. 4 až 6 těchto VOP vydá prodávajícímu jen uhrazenou kupní cenu zboží bez nákladů na dopravu a balné.
   
 7. Při nesplnění shora stanovených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy prodávající nepřijme vrácené zboží a toto zašle zpět kupujícímu na jeho náklady.
 

Článek XIII.
 

Smluvní pokuty a poplatky

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na účtování poplatků a smluvních pokut spojených s nepřevzetím objednávky nebo stornem objednávky, která je již odeslána nebo zpracována. Poplatky a smluvní pokuty se nevztahují na nepřevzetí zásilky v důsledku poškození – v tomto případě musí kupující sepsat reklamační protokol s přepravcem a podepsat jej.

a) Při nepřevzetí zásilky je účtován manipulační poplatek ve výši 15% z celkové ceny objednávky, poštovné a obalový materiál.
b) Při stornu již odeslané zásilky je účtován manipulační poplatek ve výši 15% z celkové ceny objednávky, poštovné  a obalový materiál.
c) Při stornu zpracované zásilky je účtován manipulační poplatek ve výši 8% z celkové ceny objednávky, může být účtován obalový materiál.
d) Při stornu nebo nepřevzetí specifické objednávky (zboží na zakázku, větší množství, atyp apod.) je účtován poplatek ve výši 100% z celkové ceny objednávky, může být účtován obalový materiál a manipulační poplatek.

 

 

Článek XIV.


Všeobecná ustanovení

 
 1. Kupující bere na vědomí, že systém EO prodávajícího umožňuje kontrolu a změnu dat obsažených v registračním formuláři a v objednávkovém formuláři. Před závazným potvrzením (podáním) objednávky a jejím odesláním do systému EO má kupující možnost zkontrolovat vstupní údaje v objednávce uvedené a tyto opravovat a měnit.
   
 2. Prodávající vede evidenci jednotlivých kupujících v databázi EO. Prodávající dále prohlašuje, že jednotlivé objednávky jednotlivých kupujících jsou archivovány v databázi EO. Tato databáze v systému EO prodávajícího není kupujícímu přístupná.
   
 3. EO prodávajícího je zpracován výlučně v českém jazyce a výlučně v českém jazyce je zpracován registrační a objednávkový formulář. Kupní smlouvu je možno uzavřít výlučně v českém jazyce.
   
 4. Kupující bere na vědomí, že za účelem archivace a reprodukce registračního a objednávkového formuláře je nutno tyto formuláře vytisknout. Tyto VOP jsou volně přístupné na internetové adrese prodávajícího na www.obchod-erli.cz a kupující si je může vytisknout nebo si je uložit do svého počítače v elektronické podobě.
   
 5. Pokud se v těchto všeobecných obchodních podmínkách používají výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu, vztahující se k jakékoliv časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje zmíněné datum.
   
 6. Veškeré nároky smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy uplatňují smluvní strany výlučně v písemné formě a to ve formě e-mailových zpráv, nestanoví-li tyto VOP jinak. Totéž platí pro odstoupení od smlouvy, oznámení, výzvy, objednávky, potvrzení objednávek atd. Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, mohou být písemnosti doručovány způsoby upravenými v odstavci 5 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek.
   
 7. Písemnosti adresované druhé smluvní straně mohou být doručeny:
  a) doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím držitele poštovní licence; V tomto případě se písemnosti považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem vrácení zásilky v případě, že si ji adresát nevyzvedl, nebo v případě, že nebyl zastižen, byla-li písemnost v těchto případech zaslána na adresu uvedenou pro doručování ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, a nebo dnem, kdy adresát odmítne písemnost převzít;
  b) elektronicky (e-mail) na adresy smluvních stran; písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy se s ní adresát měl možnost seznámit. Písemnost se nepovažuje za doručenou, pokud odesílatel obdrží zprávu o tom, že e-mailová zpráva nebyla doručena;
  c) faxem; V tomto případě se písemnosti považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení o úspěšném odeslání a nebo potvrzení o doručení.
   
 8. Způsobem upraveným v článku XIII odstavci 7 písm. b) a c) těchto VOP nelze doručovat odstoupení od smlouvy dle článku XII odstavce 4 těchto VOP.
   
 9. Veškeré písemnosti adresují smluvní strany na adresu sídla druhé smluvní strany nebo do jiného místa určeného pro zasílání písemností.
 

Článek XIV.

 

Ochrana dat

 
 1. Prodávající se zavazuje respektovat soukromí všech kupujících. Veškerá data, která jsou vyžadována prodávajícím jsou chráněna před jejich zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
   
 2. Používáním EO prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním dat a informací o kupujícím a o kupujícím učiněných objednávkách.
   
 3. Kupující, který vyplnil registrační formulář a potvrzením registrace se zaregistroval v systému EO vyjadřuje souhlas s tím, že může být na jím uvedené e-mailové adrese informován o novinkách v sortimentu prodávajícím nabízeného zboží. Za předpokladu, že kupující nemá zájem o zasílání dalších informací nebo s jejich zasíláním nesouhlasí, je povinen provést změnu v registračním formuláři v systému EO prodávajícího a to uvedením údaje o tom, že nesouhlasí se zasíláním e-mailů prodávajícím obsahující nabídky zboží a obsahující informace obchodního charakteru týkající se předmětu podnikání prodávajícího a jím poskytovaných služeb.
 

Článek XV.

 

Závěrečná ustanovení

 
 1. Prodávající si vymiňuje právo měnit či doplňovat všeobecné obchodní podmínky. Každá změna či doplnění všeobecných obchodních podmínek vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění v úplném (aktuálním) znění a účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti nového aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

   
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich vydání, tj. dnem 28. října 2015, a účinnosti dnem 28. října 2015.


V Ostravě dne 28. října 2015

ERLI HUNGARY s.r.o.
Ing. Iva Eršilová, jednatelka společnosti
zpět nahoru tisk
PŘI NÁKUPU NAD 2500 Kč
Rychlý kontakt       Tyršova 1840/10, 702 00 Ostrava / Tel: 733 644 777
Všechna práva vyhrazena ERLI HUNGARY s.r.o.
vyrobilo Eline.cz, 2013
partneři